Privacyverklaring

DeTeWe bvba (hierna ‘DeTeWe’ of ‘wij’) hecht groot belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en aan het feit dat jouw privacy wordt gerespecteerd.

Door middel van deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

DeTeWe handelt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming dd. 27/04/2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en de Privacywet dd. 08/12/1992.

Dit brengt met zich mee dat we in ieder geval:

 • jouw persoonsgegevens verwerken in overeenkomst met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring
 • de verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als we deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wijzen en deze respecteren

DeTeWe is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens
Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring (of in algemenere zin) vragen heeft hierover kan u met ons contact opnemen via het algemeen nummer 015500555 of via privacy@detewe.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden door DeTeWe verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

om de uitvoering van de overeenkomst van levering, installatie, onderhoud en verhuur van goederen en diensten tussen jou en DeTeWe te kunnen uitvoeren
om te voldoen aan de wettelijke verplichting van het opstellen van facturen voor de verkoop, levering, installatie, onderhoud en verhuur van goederen en diensten
voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

Welke gegevens worden er opgevraagd?

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen we de volgende persoonsgegevens (niet-limitatieve opsomming) van jou vragen, opslaan en verwerken:

 • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, IP adres,…..
 • persoonlijke financiële gegevens: IBAN nummer, BIC code…

We gebruiken de verzamelde gegevens enkel voor de doeleinden waarvoor we de gegevens verkregen hebben.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Met deze partijen (verwerkers) maakt DeTeWe uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

Ook worden jouw gegevens met andere vennootschappen van onze groep gedeeld zodat je niet telkens opnieuw alle gegevens dient te verstrekken indien je bij onze andere vennootschappen goederen of diensten nodig hebt.

Verder zullen we de door jou verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht is of je hier expliciet toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking.

Bewaartermijn

DeTeWe bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

De gegevens worden minimaal 7 jaar na laatste gebruik behouden, dit omwille van het feit dat fiscale documenten (facturen) minstens 7 jaren moeten bijgehouden worden.

Beveiliging van de gegevens

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • we zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

Je rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van jou ontvangen hebben. Onze contactgegevens vind je eerder in deze Privacyverklaring.

Je kan verzet maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen jou vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Als je vragen, opmerkingen of klachten hebt over het gebruik van je persoonsgegevens of als je je wilt uitschrijven voor de nieuwsbrief en/of uitnodigingen, mail dan naar privacy@detewe.be

Wijzigingen privacy verklaring

DeTeWe kan deze Privacyverklaring wijzigen en zal de wijzigingen communiceren op de homepage van www.detewe.be met verwijzing naar de geüpdatete versie. Onderaan deze pagina staat steeds de datum en het versienummer. De wijzigingen gaan automatisch van kracht na publicatie

versie: 09.05.18